Hvis målet er klart og der er mobiliseret en kreds af beslutningsdygtige ressourcepersoner, så kan der være basis for forandring og større løft i tanke og handling.

Syv cases om at skabe følelse af nødvendighed, strategisk retning og styrende koalitioner:

Strategien bag virksomhedsindsatsen i Uddannelsesvejen til vækst, 2017: I en opgaveløsning for Socialfondsprojekt om styrket faglært uddannelse blandt andet blandt ledige og kortuddannede udviklede vi en ambitiøs Key Account model for den virksomhedsrettede indsats fra erhvervsuddannelser og jobcentre.

Markedsanalyse og SWOT, REACT-projektet, 2016: For et stort dansk-tysk projekt om naturturisme korrigerede tidligt i projektet den grundlæggende strategiske retning i projektet væk fra såkaldt special interest og over til en mere generel interest tilgang. Retningsskiftet var omdiskutere, men også åbenlyst velbegrundet.

Udviklingsplan for Bibliotek og Borgerservice, 2016: Efter at en besparelsesbegrundet politisk beslutning om samlokalisering af borgerservice og bibliotek var truffet, udviklede jeg sammen med centerchef, enhedschefer samt en arbejdsgruppe af medarbejdere en udviklingsplan for arbejdsfeltet i grænseområdet imellem de to enheder. Planen blev færdig inden den konkrete sammenflytning og har siden dannet grundlag for udvikling af samarbejdet mellem enhederne. Processen fik på flere niveauer sat turbo og gennemsigtighed på samlokaliseringen – medarbejderne og enhedscheferne kom i spil og fik afleveret bekymringer og ideer op mod et konstruktivt mål om besparelse og serviceudvikling.

Kvalificeret arbejdskraft til hele landet, 2016: I en fokus-analyse i regi af REG LAB flyttede vi fokus i debatten om den truende mangel på kvalificeret arbejdskraft væk fra alle systemfejlene på udbudssiden (incitamenter til arbejde og uddannelse, uddannelse, formidling m.v.) over på alt det, som de dygtigste virksomheder lykkes med i deres bestræbelser på at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere.

Erhvervsservice i Høje-Taastrup Kommune, 2015: I samarbejde med kommunaldirektøren og erhvervsservicechefen gennemførte jeg en proces om etablering af Én indgang til kommunens erhvervssagsbehandling m.v. og siden en proces omkring videreførelse af det lokale erhvervsråd i en ny afklaret rolle målrettet de mindre virksomheder i kommunen.

Syddansk Turismeudvikling; erfaringer, udfordringsbilledet og fremadrettede potentialer, 2014: I en opgaveløsning for Region Syddanmark kortlagde og analyserede jeg både udviklingen i regionens turisme og de lokale og regionale indsatser for at styrke turismen. Arbejdet skabte nye indsigter, men det markerede også et nyt mere erhvervs-orienteret syn på turismeudvikling.

Destinationsudvikling i Vesthimmerland Kommune, 2014: Sammen med en nyansat, meget kommercielt orienteret turistchef udviklede jeg et nyt koncept for lokal turismeudvikling baseret på partnerskab med de største private turismevirksomheder i kommunen. Modellen erstatter den traditionelle model med lokale turistforeninger. Modellen var bl.a. starten på et meget tæt samarbejde mellem turismeorganisationen og Himmerland Golf & Spa Resort om afvikling af international golf-turnering.